شناسايي ويژگي‌هاي كارگزاران بااستعداد از منظر امام علي عليه السلام (با تأكيد بر ويژگي‌هاي مالك اشتر)

سال نهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1398

* مسلم باقري/ دانشيار گروه مديريت گردشگري دانشگاه شيراز    bagherimoslem@shirazu.ac.ir
علي‌اصغر مباشري/ كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني دانشگاه شيراز    mobasheri1728@yahoo.com
دريافت: 05/02/1399 ـ پذيرش: 31/04/1399

چکيده
استعدادها افرادي‌اند با ويژگي‌هاي خاص که در دستيابي يک سازمان به اهداف خود نقش برجسته‌اي دارند. با توجه به اهميت يافتن استعداد‌ها در اقتصاد دانش‌بنيان امروز و نيز افزايش ضرورت توجه به مباني ديني در توليد علوم انساني، توجه و تبيين نگاه دين به انسان در ابعاد مختلف آن افزايش يافته است. از‌اين‌رو، هدف از نگارش اين مقاله شناسايي ويژگي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کارگزاران بااستعداد، از ديدگاه حضرت علي عليه السلام و پاسخ به اين سؤال است که يک کارگزار بااستعداد از ديدگاه حضرت علي عليه السلام چه ويژگي‌هايي دارد؟. در اين راستا، با توجه به اينکه مالک اشتر يکي از برجسته‌ترين افراد نظام حکومتي حضرت امير عليه السلام بوده است، پژوهشگران تمرکز خود را بر ويژگي‌هاي وي از ديدگاه امام عليه السلام به عنوان يک کارگزار بااستعداد و برجسته قرار داده‌اند و با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي به سه بعد اصلي، شامل ويژگي‌هاي فردي، ‌سازماني و‌ اجتماعي و يازده شاخص ذيل به عنوان ويژگي‌هاي يك كارگزار با استعداد دست يافته‌اند؛ قاطعيت، شجاعت، ولايت‌مداري، بصيرت، تقواي الهي، استقامت در راه حق، خيرخواهي براي حکومت و سازمان، عملکرد عالي، قابل اعتماد بودن، اصلاح‌گري و خيرخواهي براي مردم.
کليد‌واژه‌ها: مالک اشتر، کارگزاران بااستعداد، استعداد، شايستگي.