بررسي تحليلي «مديريت دانش» از ديدگاه اسلام با تكيه بر آيات قرآن و روايات اهل بيت‌ عليهم السلام و نقش آن در توسعة مديريت اسلامي دانش‌محور

سال هفتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان1396

محبوبه گلستاني‌زاده / دانشجوي دکتري مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي، اصفهان، خوراسگان

                                            Mgz_2939@yahoo.com

حميد دوازده‌امامي / استاديار گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، اصفهان، خوراسگان                                       

رسول هيهاوند زواري‌پور / دانشجوي دکتري مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي، اصفهان، نجف‌آباد                    

دريافت: 17/06/1396 ـ پذيرش: 30/10/1396

چکيده

امروزه تأکيد بر دانش و اطلاعات از اساسي‌ترين مشخصه‌هاي سازمان‌هاي هوشمند به‌شمار مي‌رود. بي‌ترديد، توجه همه‌جانبه به علوم سازماني، موجب تعالي نيروهاي انساني درون سازمان‌ها و نيروي محرکي براي دستيابي به اهداف بلندي است که جوامع براي تعالي و رشد خود ترسيم کرده‌اند. يکي از اين علوم سازماني، «مديريت دانش» است. «مديريت دانش» فرايندي نظام‌مند در احصا، ذخيره‌سازي، بازيابي و توزيع دانش افراد درون سازمان براي استفادة همگاني به منظور ارتقاي کيفيت و کارايي در تصميم‌گيري‌هاست. در اين ميان، حافظه و سابقة تاريخي جوامع در روي آوردن به چنين رويکردهايي از جايگاه بالايي برخوردار است؛ بدين‌معنا که ارزش و اهميت بالايي که جوامع به طور ذاتي براي علم و دانش قائل هستند، خود زمينه‌ساز اقبال شايسته‌تر به اين علوم خواهد بود. اين مقاله كوشيده است تا با تکيه بر آيات نوراني قرآن و روايات ائمه معصوم عليهم السلام ريشه‌هاي ديني دانش و روند منطقي را، که امروزه از آن به نام «مديريت دانش» نام برده مي‌شود، بررسي و تحليل كند.

کليدواژه‌ها: آيات قرآن، دانش، روايات ائمة معصوم عليهم السلام‌، مديريت دانش.