الگوي اثرگذاري حوزة علميه بر فرايند خط‌مشي عمومي از منظر مقام معظم رهبري

سال هفتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان1396

صادق استوار / دانشجوي دکتري مديريت گرايش سياست‌گذاري، مؤسسة‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

                                        sadeghostovar@yahoo.com

وحيد خاشعي/ استاديار دانشگاه علامه طباطبائي تهران khashei@atu.ac.ir

حسين مظفري/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                        Mozaffari48@Yahoo.com

دريافت: 13/05/1396 ـ پذيرش: 26/10/1396

چکيده

با وقوع انقلاب اسلامي، نقش روحانيت خود را در حدوث انقلاب بسيار برجسته و متمايز نشان داد، اما بعد از  انقلاب، بررسي سازوکارهاي اثرگذاري مطلوب حوزة علميه در تدوين، اجرا و ارزيابي خط‌مشي‌هاي کشور، آنچنان‌كه شايسته بوده به صورت جدي مطمح‌نظر واقع نشده است. اين رساله به دنبال تبيين سازوکارها و چگونگي تأثيرگذاري حوزة علميه در تدوين خط‌مشي‌هاي عمومي و تأثيرگذاري حوزه علميه در اجراي آنها و همچنين ارزيابي خط‌مشي‌هاي عمومي از منظر مقام معظم رهبري است. جهت‌گيري پژوهش حاضر بنيادي است و در زمرة پژوهش‌هاي «كيفي» قرار دارد و از ميان انواع راهبردهاي پژوهش كيفي، راهبرد «نظريه‌پردازي داده‌بنياد» انتخاب گرديده است. مهم‌ترين يافته‌هاي اين تحقيق حاکي از آن است که اثرگذاري حوزة علميه بر فرايند خط‌مشي عمومي مستخرج از بيانات مقام معظم رهبري از طريق عوامل تدويني، عوامل اجرايي و عوامل مربوط به ارزيابي است.

کليدواژه‌ها: خط‌مشي عمومي، حوزة علميه، تدوين خط‌مشي عمومي، اجراي خط‌مشي عمومي، ارزيابي خط‌مشي عمومي