صلاحيت هاي لازم براي مديران به منظور تصدي پست هاي مديريتي در نظام اسلامي با تأكيد بر آيات و روايات

سال ششم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1395

جواد آقامحمدي/ دانشجوي دكتري مديريت آموزشي ، دانشگاه علامه طباطبائي                      avad_am_59@yahoo.com

دريافت: 05/06/1395 ـ پذيرش: 18/10/1395

چكيده

يكي از مباحث مهم بشريت اصول و روش هاي مديريتي است. هر ملتي در ساية مديريت كارآمد و پويا، سعادت واقعي را به دست خواهد آورد. مباحث سنتي و جديد مديريت بر پارادايم «سود و افزايش توليد» استوار است و با وجود موفقيت هايي كه دنياي غرب از اين موضوع به دست آورده، هنوز داراي معضلات شديد و متعددي است كه تك بعدي نگريستن و بي توجهي به معنويات از جملة مشكلات آن به شمار مي آيد. با اين وصف، اين مقاله با هدف بررسي شايستگي ها و صلاحيت هاي لازم براي مديران به منظور تصدي پست هاي مديريتي در نظام اسلامي با تأكيد بر آيات و روايات تهيه و تدوين شده است. روش تحقيق اين مقاله «توصيفي ـ تحليلي» است و از منابع و متون كتاب خانه اي براي گردآوري و بررسي اطلاعات استفاده شده است. مبناي نظري تحقيق حاضر، آموزه هاي اسلامي و متون و منابع معتبر بوده است. يافته هاي تحقيق حاضر در زمينة كسب شايستگي ها و شاخصه هاي لازم براي مديران در نظام اسلامي، كه مستخرج از متون معتبر و اسناد ارزشمندي همچون قرآن كريم و نهج البلاغه بوده ، عبارت است از: ايمان به قادر مطلق، داشتن تربيت اخلاقي و ايماني، شرح يا سعة صدر، مسئوليت پذيري، اهتمام به ارشاد در مسير سعادت، محبت رحيمانه، قانونمندي و پرهيز از خودمحوري و قانون گريزي، عدالت محوري و ظلم ستيزي، حسن شهرت، داشتن بصيرت و دورانديشي، تخصص، اعتدال و ميانه روي و رعايت انضباط اقتصادي.

كليدواژه ها:  صلاحيت، مديريت، مديريت اسلامي، ارزش مداري، شاخصه هاي مديران.