تبيين چارچوبي براي پاسخ گويي نظام اداري؛ نگاهي به نامه 53 «نهج البلاغه»

سال ششم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1395

عبدالله توكلي /  استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                                 atavakkoli@rihu.ac.ir

دريافت: 29/01/1395 ـ پذيرش: 13/06/1395

چكيده

پاسخگو بودن نظام اداري، نهادها و مديران دولتي به عنوان امري منطقي و عقلايي، از ديرباز مطمح نظر صاحب نظران بوده ، اما چگونگي تحقق، انواع و چارچوب آن با وجود نوسان هايي در ادوار گوناگون، سير تكاملي داشته است. در اين بين، نظريه هاي مديريت دولتي، كه يكي از حوزه هاي عهده دار بحث نظري دربارة اين مهم است ـ علي رغم تفاوت هايي در جزئيات- بر پاسخگو بودن مديران دولتي و نهادهاي دولتي و نظام اداري در برابر قانونگذار و پاسخ گويي مجريان و قانون گذاران در برابر مردم تأكيد دارد. اين مقاله با استفاده از روش «تحليلي- توصيفي» مبتني بر متن پژوهشي، نامه 53 «نهج البلاغه» را به عنوان متني حاكميتي براي دست يابي به چارچوبي پاسخ گويي نظام اداري بررسي كرده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد چارچوب كلان پاسخ گويي نظام اداري افزون بر چيستي سه جزء، چرايي، چگونگي و مرجع پاسخ گويي را در بر مي گيرد. روشن است كه ميان اين چارچوب ها، فنون و روش هاي پاسخ گويي تفاوت جدي وجود دارد .

كليدواژه ها : پاسخ گويي، چارچوب كلان، نظام اداري، مديريت دولتي، نامة 53 نهج البلاغه.