گامي در مديريت جهادي

سال ششم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1395

محسن منطقي/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                              manteghi@qabas.net

دريافت: 10/04/1395 ـ پذيرش: 06/10/1395

چكيده

در جامعة اسلامي، شيوة مديريت نيز بايد متناسب با باورها و ارزش هاي اسلام شكل بگيرد. هدف اين مقاله آن است كه بتواند راه كاري براي ادارة بهتر سازمان ها بر اساس باورهاي اسلامي ارائه دهد. روش تحقيق حاضر از نظر اهداف، كاربردي بوده و از نظر داده كيفي، و بر ابزار كتاب خانه اي متكي است. همچنين با توجه به راهبرد اين تحقيق، كه درصدد توصيف يك موضوع است، نه درصدد شناسايي علّي و تحليلي، تحقيق توصيفي است. در اين تحقيق، با روش «تفسيري ـ تحليلي» از منابع اسلامي براي دست يابي به نتيجه استفاده شده است. در اين مطالعه، بر اساس دسته بندي پذيرفته شده در دانش مديريت، مؤلفه هاي تأثيرگذار در مديريت جهادي قابل شناسايي بوده و با مستندات ديني تقويت شده اند. بر اين اساس، مديريت جهادي آثار يك سيستم را داراست. نتايج اين تحقيق بيان گر آن است كه مديريت جهادي سيستمي داراي سه مؤلفة اساسي است. ابتدا تعيين رسالت و فلسفة وجودي سازمان، و سپس ساختار تحقق اهداف شكل مي گيرد. در نهايت، نظام ارزش ها، شكل مي گيرد كه مؤلفه هاي آن چارچوب رفتاري و فرهنگي مديران را شكل مي دهد. مؤلفه هاي اين نظام مي تواند رفتار مديران جهادي را شكل بدهد، به گونه اي كه سازمان هاي جامعة اسلامي متناسب با شرايط بومي و ديني شكل بگيرد.

كليد واژه ها: مديريت، مديريت جهادي، سيستم نرم، سيستم سخت.