طراحي الگوي تصميم گيري اسلامي بر اساس نقش عقل، وحي و شهود بر مبناي نظام ارزشي اسلام

سال پنجم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1394

لطف الله فروزنده دهكرد / دانشيار، مديريت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران                     L.forozandeh@gmail.com

مريم شهابي / دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني، دانشگاه پيام نور تهران             maryamshahabi64@gmail.com

دريافت: 1/12/1393 ـ پذيرش: 23/7/1394

چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي نقش عقل، شهود و وحي در نظام تصميم­گيري با توجه به تفاوت منابع شناخت در نظام ارزشي غرب و اسلام و همچنين طراحي الگوي تصميم­گيري با توجه به نظام ارزشي اسلامي است. بدين منظور، پس از ارائة تعريفي از «تصميم گيري»، نظام ارزشي غرب و اسلام  و ابزارهاي (منابع) شناخت آنها بررسي شده است. سپس با  توجه به بررسي مباني نظام ارزشي اسلام و ابزاهاي (منابع) شناخت شامل عقل، وحي، حس و شهود، الگوي تصميم­گيري اسلامي طراحي شد. الگوي پژوهش پس از اخذ نظرات  خبرگان و انجام اصلاحات، به تأييد 20 تن از خبرگان رسيد. نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه  در نظام ارزشي اسلام، اولين و مهم­ترين  منبع شناخت، «وحي » است. پس از آن «شهود» و «عقل» و در پايان نيز «تجربه». در نظام ارزشي اسلام، همه اين  منابع شناخت به رسميت شناخته مي شوند و محققان و علماي اسلامي از مشاهده محسوسات و تجربه و استدلال و برهان و سرانجام، تعقل و ذوق و شهود عرفاني استفاده كرده و از هر طريقي به صورتي، پيوستگي مراتب وجود را به يكديگر نمايان ساخته­اند.

كليد­واژه ها: تصميم­گيري، منابع شناخت، عقل، حس، وحي، شهود.