فصل‌نامه علمي ـ ترويجي اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي

اين فصل‌نامه، اهداف ذيل را وجهة همت فعاليت خود قرار داده است:

الف) بسترسازي براي طــرح و بـسط تحقيقات علمي و تخصصي روز‌آمد، در زمينة مديريت اسلامي؛

ب) ايــجاد فضاي تــبادل نظر در مباحث اســـاسي و چالش‌برانگيز مربوط به موضوعات و مــسائل مديريت و نقد و ارزيابي آرا، نظريه‌ها و ديدگاه‌ها در اين زمينه؛

ج) شناسايي و تحليل راه‌کارهاي سازماني و مديريتي براي بهبود بخشيدن به فعاليت‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي کشور، متناسب با فرهنگ اسلامي؛

د) اهتمام به شناسايي، و ترويج دانش مديريت در بين عالمان ديني در حوزه‌هاي علميه.

«اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» در آغاز حرکت، نيازمند مدد و مداد همة انديشمندان و محققان مديريت اسلامي است. تداوم اين حرکت نيازمند حمايت فکري و برخورداري از آرا و پيشنهادهاي مشفقانه همه اهل نظر است. اميد است كه با عنايت الاهي، و با همت و بذل توجه شما انديشوران، اين گام‌ها استوارتر و بلندتر، به سوي تحقق مديريت اسلامي در عرصه علم و عمل گردد. اولين شماره اين نشريه در تابستان 90 منتشر گرديد.

رتبه علمي

علمي-ترويجي

دوره انتشار

دوفصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمدتقي نوروزي

سردبير محسن منطقي
مدير اجرايي سيدحسن حسيني اميني

هيئت تحريريه

علي‌آقا پيروز- استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

علي‌نقي اميري - استاد پرديس فارابي، دانشگاه تهران

عبدالله توكلي- دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علي رضائيان- استاد دانشگاه شهيد بهشتي

محسن منطقي- دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

محمدتقي نوروزي- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

محمدمهدي نادري قمي- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

ولي‌الله نقي‌پورفر - دانشيار دانشگاه قم

دورنگار

025-32934483

نشاني الكترونيك

nashrieh@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏‌سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165