مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اثربخشي كار تيمي از منظر اسلام

 

سال نهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1398

* ظاهر اکبري/ دانشجوي دکتري مديريت اسلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     akbarizaher55@gmail.com 
محمدعارف کريمي/ کارشناسي ارشد مديريت، مؤسسة علوم انساني، جامعة المصطفي العالميه    karimiarif@gmail.com 
محمد‌تقي نوروزي فراني/ استاديار گروه مديريت اسلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     mtnorozi@yahoo.com
دريافت: 27/08/1398 ـ پذيرش: 20/11/1398

چکيده
محيط پيچيدة امروزي با خلق فناوري‌هاي نوين و ظهور سازمان‌هاي غول‌پيکر، ضرورت کار تيمي را افزايش داده است. اهميت کار تيمي در سازمان‌هاي کنوني از اين حيث است که فعاليت فردي و هرگونه کاري اهداف سازمان‌ها را محقق نمي‌سازد. تحقق اهداف سازمان‌ها درگرو تيم‌هاي اثربخش کاري است که بتوانند با در اختيار گرفتن نيروي انساني شايسته و استفادة درست از ديگر منابع، بيشترين سود و بهترين خدمت را به سازمان و جامعه ارائه كنند؛ بنابراين، پژوهش پيش‌روي به دنبال پاسخ به اين مسئلة اساسي است تا مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اثربخشي کار تيمي را از منظر اسلام تبيين كند. بدين منظور، نگارندگان اين مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به واکاوي متون ديني پرداخته و ترسيم اهداف عالي، تعهد، مسئوليت‌پذيري، اعتماد، همکاري و تسهيل ارتباطات اجتماعي را به‌ عنوان مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اثربخشي کار تيمي از منظر اسلام تحليل كرده‌اند.
كليد‌واژه‌ها: کار تيمي، اثربخشي، اهداف عالي، تعهد، مسئوليت‌پذيري، اعتماد، همکاري.