طراحي الگوي حكمراني خوب بر اساس عهدنامة مالك اشتر با رويكرد داده‌بنياد

سال نهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1398

مهدي ديهيم‌پور/ استاديار گروه مديريت و كميسر دريايي دانشگاه علوم دريايي امام خميني ره     deyhim1357@gmail.com
دريافت: 29/10/1398 ـ پذيرش: 30/12/1398

چکيده
يکي از دغدغه‌هاي ذهني تمامي حکومت‌ها، تعيين مؤلفه‌هاي حکمراني خوب است؛ به گونه‌اي که دربرگيرندة تمامي ابعاد و حوزه‌هاي مرتبط با زندگي اجتماعي آنان باشد. اين موضوع با توجه به جامعيت و کامليت دين مبين اسلام و با اتکا به آموزه‌ها و سيرة عملي معصومين عليها السلام بيش‌ازپيش ضرورت مي‌يابد. بنابراين، هدف اصلي اين پژوهش، طراحي الگوي حکمراني خوب بر اساس عهدنامة مالک اشتر است که با استفاده از رويکرد مبتني بر نظريه‌پردازي داده‌بنياد به ‌صورت کيفي اجرا شده است. براي گردآوري اطلاعات از متن عهدنامه (نامه، 53) امام علي عليه السلام به مالک اشتر نخعي استفاده شد و تجزيه ‌و تحليل اطلاعات به روش استراوس و کوربين و الگوي پارادايمي انجام گرفت. نتايج داده‌هاي به ‌دست‌ آمده از کدگذاري متن عهدنامة ياد شده طي فرايند کدگذاري باز، محوري و انتخابي، به ايجاد نظرية داده بنياد در حوزة حکمراني خوب منجر شد. الگوي طراحي‌ شده در اين پژوهش، شامل ابعاد و مؤلفه‌هاي مؤثر، موانع و راهبردها، شرايط علي، زمينه‌اي، واسطه‌اي و عناصر تشکيل‌دهنده است که پديدة محوري، پيامدها و راهبردها را نشان مي‌دهد.
كليد‌واژه‌ها: حکمراني، حکمراني خوب، عهدنامة مالک اشتر، نظرية داده‌بنياد.