راهنمای اشتراک

راهنماي اشتراك نشريات تخصصي ـ مؤسسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

1. اشتراك به صورت آبونمان پذيرفته مي‌شود؛

2. در صورت تمايل به اشتراك وجه اشتراك را به حساب 0105973001000 به نام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌قدس‌سره واريز و اصل فيش بانكي يا فتوكپي آن را به همراه فرم اشتراك و مشخصات كامل خود به نشاني مجله ارسال نماييد؛

3. در صورت تغيير نشاني، اداره نشريات تخصصي را از نشاني جديد خود مطلع نماييد؛

4. كليه مكاتبات خود را با شماره اشتراك مرقوم فرماييد؛

5. بهاي اشتراك خارج از كشور با احتساب هزينه پست سالانه 20 دلار و يا معادل آن مي‌باشد؛

6. لطفاً در ذيل نوع نشريه و مبلغ واريزي و نيز مدت اشتراك خود را مشخص فرماييد.

فروشگاه الكترونيك http://eshop.iki.ac.ir

دانلود ليست قيمت هاي مجلات موسسه امام خميني