مشخصه‌هاي مديريت جهادي از منظر قرآن

سال هفتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان1396

 

محمدحسن جعفري/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        jafari@qabas.net

دريافت: 04/01/1396 ـ پذيرش: 18/05/1396

چکيده

«مديريت جهادي» مفهومي نوظهور است که رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاري سال 1393 از آن استفاده کرده، آن را به همراه «عزم ملي»، راه‌گشاي حل مشکلات فرهنگي و اقتصادي معرفي نمود. با طرح اين مفهوم، موضوع اصلي اين پژوهش آن است که «مديريت جهادي» چيست و چه ويژگي‌هايي دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال، اين مقاله كوشيده است با روش «استنباطي» و با مراجعه به قرآن و بررسي آيات مربوط به جهاد، ويژگي‌هايي براي جهاد استخراج كند. با بررسي اين ويژگي‌ها و با تحليل مفهوم «مديريت»، تلاش شده است ويژگي‌هاي مربوط به جهاد با موضوع مديريت تطبيق داده شده، مشخصه‌‌هاي مديريت جهادي از منظر قرآن استخراج شود. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، مشخصه‌هاي مديريت جهادي قابل تقسيم به دو دسته‌ «صفات مدير جهادي» و «ويژگي‌هاي اقدامات مديريتي» است. از دستة اول، مي‌توان به اخلاص مدير، باور و اعتقاد به وعده‌ها و دستورات الهي، دل‌نبستن به شيوه‌هاي غيرديني مديريت، و داشتن روحية صبر و تحمل در مديريت اشاره کرد. دستة دوم نيز مشتمل بر سه ويژگي پرداختن به چالش‌ها و مشکلات، شيوه‌هاي نو در اقدام و عمل، و رعايت قواعد و اصول ديني است.

كليدواژه‌ها: مديريت، جهاد، مديريت جهادي، مدير جهادي، اقدامات مديريت جهادي.